Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΨ περιόδου 9/11/2016 – 31/01/2018

Έκθεση πεπραγμένων του ΣΕΨ περιόδου 9/11/2016 – 31/01/2018

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων ενημερώνει τους συναδέλφους ότι από την μέρα διορισμού του έχει εργαστεί αδιάκοπα και υπεύθυνα με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα ουσιαστικό έργο. Mε αφορμή το τέλος του πρώτου χρόνου της θητείας του, μέσα στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας αποφάσισε τη δημοσίευση Έκθεσης πεπραγμένων που αφορά τη περίοδο από τις 9 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία διορισμού του) – μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων καταθέτει παρακάτω το έργο το οποίο έχει παραχθεί:

1. ΣYΣTAΣH OMAΔAΣ EPΓAΣIAΣ ΓIA ΤΗΝ ΔHMIOYPΓIA KΩΔIKA ΔEONTOΛOΓIAΣ KAI HΘIKHΣ.
Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων θεωρώντας ως βασική του προτεραιότητα την προστασία του κοινού, υποχρέωση η οποία προκύπτει από την Νομοθεσία για υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο κανονισμών που ρυθμίζουν την Δεοντολογία του επαγγέλματος του ψυχολόγου, έχει ορίσει ομάδα εργασίας για την προετοιμασία ενός προσχέδιου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Η εν λόγω ομάδα συστάθηκε κατόπιν πρότασης του ΣΕΨ προς Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Σύνδεσμο Ψυχολόγων και το Σύλλογο Ψυχολόγων, να εισηγηθούν εκπρόσωπο τους. Η ομάδα καταρτίστηκε στη βάση των εισηγήσεων που το ΣΕΨ έλαβε από όσους εκ των πιο πάνω ανταποκρίθηκαν.
Η ομάδα έχει στόχο να ετοιμάσει ένα προσχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής , το οποίο στη συνέχεια θα σταλεί για διαβούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματικά σώματα. Στόχος του ΣΕΨ όπως το έργο ολοκληρωθεί εντός του 2018.

2. EΞETAΣH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Από την αρχή του διορισμού του μέχρι και σήμερα το ΣΕΨ έχει εξετάσει 101 αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και 91 αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων.

3. ΠPOETOIMAΣIA ΠPOTAΣHΣ ΠPOΣ YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO ΓIA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ EΓKΡΙΣΗ ΦOPEΩΝ ΠAPOXHΣ ΠPAKTIKHΣ AΣKHΣHΣ
Εκ της υποχρέωσης του από τη νομοθεσία, το ΣΕΨ έχει ετοιμάσει για υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση η οποία αφορά στον καθορισμό κριτηρίων έγκρισης φορέων παροχής πρακτικής άσκησης σε ψυχολόγους, οι οποίοι υπολείπονται ώρες για εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την υφιστάμενη νομοθεσία και στόχος του ΣΕΨ είναι ο καθορισμός κριτηρίων για την έγκριση φορέων πρακτικής άσκησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα της πρακτικής άσκησης αλλά κυρίως η προστασία των φοιτητών από τυχόν εκμετάλλευση. Η πρόταση είναι έτοιμη και θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση των φορέων, αφού αποσταλεί αρχικά στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και στα επαγγελματικά σώματα για απόψεις.

4. IMI: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δύο μέλη του συμβουλίου εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του προγράμματος IMI. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με επαγγέλματα και για τον έλεγχο της εγκυρότητας των προσόντων επαγγελματιών που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα από αυτήν στην οποία απόκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους. Μέσα από το πρόγραμμα έχουν ήδη προωθηθεί πέντε περιπτώσεις ατόμων που εμπίπτουν στην Νομοθεσία Περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων και αιτήθηκαν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Κύπρο.
Επίσης το ΣΕΨ δημιούργησε ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης πληροφοριών για άτομα που αιτούνται για άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με Ευρωπαϊκή οδηγία.

5. EΠIΛYΣH XPONIZONTΩN ΠPOBΛHMATΩN ΠOY AΦOPOYΣAN ΣE ΠPOΣΦYΓEΣ ENANTION TOY ΣEΨ.
Το Συμβούλιο, μετά από γνωμάτευση από τον Νομικό του Σύμβουλο, προχώρησε σε εξωδικαστικές διευθετήσεις 16 προσφυγών εναντίον του ΣΕΨ, οι οποίες αφορούσαν την εγγραφή ατόμων των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν στο δικαστήριο. Οι πλείστες προσφυγές αφορούσαν ζητήματα που άπτονταν του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης του αιτούντων. Το ΣΕΨ κινήθηκε αυστηρά στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας.

6. YΠOBOΛH ΠPOΣ TO YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)»
Το Συμβούλιο κατέγραψε σειρά σχολίων σχετικά με το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, που αφορούσε στο Επάγγελμα του Ψυχολόγου και της μεταφοράς άδειας άσκησης επαγγέλματος από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Μέλος του ΣΕΨ εκπροσώπησε το Συμβούλιο σε διάφορες συναντήσεις για το εν λόγω θέμα και κατάθεσε τις απόψεις του ΣΕΨ σε συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής.

7. YΠOBOΛH ΠPOΣ TO YΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ ΠPOTAΣEΩN ANAΦOPIKA ME THN NEA NOMOΘEΣIA.
Το Συμβούλιο έχει προσφάτως παραλάβει από το Υπουργείο Υγείας το προσχέδιο της προτεινόμενης νέας Νομοθεσίας και έχει σειρά απόψεων και εισηγήσεων για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας οι οποίες θα υποβληθούν προς το Υπουργείο Υγείας..
Πιο γενικά, επισημαίνουμε ότι στόχος του Συμβουλίου στην μελέτη και υποβολή εισηγήσεων, ήταν η αποφυγή οποιονδήποτε υποκειμενικών και ασαφών ερμηνειών, οι οποίες εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά προβλήματα ρύθμισης του επαγγέλματος. Μέλημα μας είναι η διασφάλιση της προόδου του επαγγέλματος, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό καταρτισμένων συναδέλφων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

8. ΣYΣTAΣH ΠEIΘAPXIKOY ΣYMBOYΛIOY
Το Συμβούλιο, μετά από την λήψη εισηγήσεων από τα επαγγελματικά σώματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του για αποστολή εκπροσώπων, έχει προχωρήσει στη σύσταση πειθαρχικού Συμβουλίου.

9. ΣYΣTAΣH OMAΔAΣ EPEYNΩNTΩN ΛEITOYPΓΩN
Το Συμβούλιο, μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εγγεγραμμένους ψυχολόγους να εργαστούν ως ερευνώντες λειτουργοί προχώρησε στη δημιουργία αρχείου ερευνώντων λειτουργών, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και του αυστηρού οικονομικού ελέγχου το Συμβούλιο έχει παραδώσει σε ανεξάρτητο ελεγκτή όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών του, με οδηγίες για οικονομικό έλεγχο για την χρονιά 2016-17.
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΨ η οικονομική έκθεση όπου και θα μπορεί να επιθεωρηθεί από το κάθε ενδιαφερόμενο

11. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΨ
Το ΣΕΨ προέβη σε διαγωνισμό για την νομική εκπροσώπηση του ΣΕΨ, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Οικονομικών, και έχει αναθέσει την εκπροσώπηση του ΣΕΨ στο γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και οργάνωσης του αρχείου το Συμβούλιο έχει προβεί στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο φυλάσσονται όλα τα πρακτικά, η επιστολογραφία και τα έντυπα του Συμβουλίου. Το ηλεκτρονικό αρχείο συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων του ΣΕΨ και δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και μεταφοράς των απαραίτητων πληροφοριών από το εκάστοτε απερχόμενο Συμβούλιο στο επόμενο.

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το ΣΕΨ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) στο να υποβάλει κατάλογο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τη διαδικασία, πραγματοποίησε συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους, στην οποία έγινε παρουσίαση της διαδικασίας της αξιολόγησης καθώς και των κυριότερων σημείων της υφιστάμενης νομοθεσίας.