Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/11/16-9/11/19

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/11/16-9/11/19

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων ενημερώνει τους συναδέλφους ότι, παρά τους περιορισμούς και τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία και την έλλειψη κανονισμών, τα οποία δυσχέραιναν το έργο του, προσπάθησε με εργατικότητα και ήθος, να ανταποκριθεί όσο καλύτερα μπορούσε στα καθήκοντα του με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα ουσιαστικό έργο. Mε αφορμή το τέλος της θητείας του, μέσα στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας αποφάσισε τη δημοσίευση Έκθεσης πεπραγμένων που αφορά τη περίοδο από τις 9 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία διορισμού του) – μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019 (ημερομηνία λήξης της θητείας του).

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων καταθέτει παρακάτω το έργο το οποίο έχει παραχθεί:

1.ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ OMAΔAΣ KΩΔIKA ΔEONTOΛOΓIAΣ KAI HΘIKHΣ.
Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, θεωρώντας ως βασική του προτεραιότητα την προστασία του κοινού, υποχρέωση η οποία προκύπτει από την Νομοθεσία για υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο κανονισμών που ρυθμίζουν την Δεοντολογία του επαγγέλματος του ψυχολόγου, έχει ορίσει ομάδα εργασίας για την προετοιμασία ενός προσχέδιου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας. Η εν λόγω ομάδα συστάθηκε κατόπιν πρότασης του ΣΕΨ προς Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, το Σύνδεσμο Ψυχολόγων και το Σύλλογο Ψυχολόγων, να εισηγηθούν εκπρόσωπο τους. Η ομάδα καταρτίστηκε στη βάση των εισηγήσεων που το ΣΕΨ έλαβε από όσους εκ των πιο πάνω ανταποκρίθηκαν.

Η ομάδα έχει ενημερώσει το Συμβούλιο, ότι έχει ετοιμάσει ένα προσχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, το οποίο χρειάζεται να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και όταν ολοκληρωθεί θα παραδοθεί στο νέο Συμβούλιο.

2. EΞETAΣH ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Από την αρχή του διορισμού του μέχρι και σήμερα το ΣΕΨ έχει εγγράψει 286 στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και 249 στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων.

3. ΠPOETOIMAΣIA ΠPOTAΣHΣ ΠPOΣ YΠOYPΓIKO ΣYMBOYΛIO ΓIA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ EΓKΡΙΣΗ ΦOPEΩΝ ΠAPOXHΣ ΠPAKTIKHΣ AΣKHΣHΣ
Εκ της υποχρέωσης του από τη νομοθεσία, το ΣΕΨ έχει ετοιμάσει για υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση η οποία αφορά στον καθορισμό κριτηρίων έγκρισης φορέων παροχής πρακτικής άσκησης σε ψυχολόγους, οι οποίοι υπολείπονται ώρες για εγγραφή τους στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων. Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την υφιστάμενη νομοθεσία και στόχος του ΣΕΨ είναι, ο καθορισμός κριτηρίων για την έγκριση φορέων πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα της πρακτικής άσκησης αλλά κυρίως η προστασία των φοιτητών από τυχόν εκμετάλλευση. Η πρόταση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στις 21 Οκτωβρίου 2019 και έχει σταλεί σε όλα τα επαγγελματικά σώματα των ψυχολόγων για ενημέρωση των μελών τους. Καθότι λήγει η θητεία του Συμβουλίου, ενδέχεται οι αιτήσεις να εξεταστούν από το νέο Συμβούλιο.

4. IMI: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δύο μέλη του συμβουλίου εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του προγράμματος IMI. Το πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με επαγγέλματα και για τον έλεγχο της εγκυρότητας των προσόντων επαγγελματιών που επιθυμούν να εργαστούν σε διαφορετική Ευρωπαϊκή χώρα από αυτήν στην οποία απόκτησαν την άδεια άσκησης επαγγέλματος τους. Μέσα από το πρόγραμμα προωθήθηκαν άτομα που εμπίπτουν στην Νομοθεσία Περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων και αιτήθηκαν άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Κύπρο.

Επίσης το ΣΕΨ δημιούργησε ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης πληροφοριών ατόμων που αιτούνται για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για να μπορούν να προωθούνται δεδομένα στα αρχεία του Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με τα επαγγέλματα στην χώρα μας.

5. EΠIΛYΣH XPONIZONTΩN ΠPOBΛHMATΩN ΠOY AΦOPOYΣAN ΣE ΠPOΣΦYΓEΣ ENANTION TOY ΣEΨ.
Το Συμβούλιο, μετά από γνωμάτευση από τον Νομικό του Σύμβουλο, προχώρησε σε εξωδικαστικές διευθετήσεις 16 προσφυγών εναντίον του ΣΕΨ, οι οποίες αφορούσαν την εγγραφή ατόμων των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούσαν στο δικαστήριο. Οι πλείστες προσφυγές αφορούσαν ζητήματα που άπτονταν του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης του αιτούντων. Το ΣΕΨ κινήθηκε αυστηρά στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας.

6. YΠOBOΛH ΠPOΣ TO YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ)
Το Συμβούλιο κατέγραψε σειρά σχολίων σχετικά με το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, που αφορούσε στο Επάγγελμα του Ψυχολόγου και της μεταφοράς άδειας άσκησης επαγγέλματος από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Μέλος του ΣΕΨ εκπροσώπησε το Συμβούλιο σε διάφορες συναντήσεις για το εν λόγω θέμα και κατάθεσε τις απόψεις του ΣΕΨ σε συνάντηση της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής.

7. YΠOBOΛH ΠPOΣ TO YΠOYPΓEIO ΥΓΕΙΑΣ ΠPOTAΣEΩN ANAΦOPIKA ME THN NEA NOMOΘEΣIA.
Το Συμβούλιο έχει υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας τον Μάρτιο του 2018 τις απόψεις και εισηγήσεις του αναφορικά με το προσχέδιο της προτεινόμενης νέας Νομοθεσίας για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.
Πιο γενικά, επισημαίνουμε ότι στόχος του Συμβουλίου στην μελέτη και υποβολή εισηγήσεων, ήταν η αποφυγή οποιονδήποτε υποκειμενικών και ασαφών ερμηνειών, οι οποίες εν δυνάμει μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντικά προβλήματα ρύθμισης του επαγγέλματος. Μέλημα μας είναι η διασφάλιση της προόδου του επαγγέλματος, χωρίς ωστόσο να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε αυτό καταρτισμένων συναδέλφων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε το προσχέδιο είναι ακόμη στο Υπουργείο Υγείας.

8. ΣYΣTAΣH ΠEIΘAPXIKOY ΣYMBOYΛIOY
Το Συμβούλιο, μετά από την λήψη εισηγήσεων από τα επαγγελματικά σώματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του για αποστολή εκπροσώπων, έχει προχωρήσει στη σύσταση πειθαρχικού Συμβουλίου.

9. ΣYΣTAΣH OMAΔAΣ EPEYNΩNTΩN ΛEITOYPΓΩN
Το Συμβούλιο, μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εγγεγραμμένους ψυχολόγους να εργαστούν ως ερευνώντες λειτουργοί, προχώρησε στη δημιουργία αρχείου ερευνώντων λειτουργών, στη βάση καθορισμένων κριτηρίων. Το Συμβούλιο έχει εξετάσει κατά τη διάρκεια της θητείας του 22 καταγγελίες , οι οποίες αφορούσαν εξάσκηση του επαγγέλματος χωρίς την σχετική άδεια καθώς επίσης καταγγελίες για πειθαρχικά παραπτώματα, τις οποίες έχει προωθήσει στους αρμόδιους φορείς για χειρισμό.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας και του αυστηρού οικονομικού ελέγχου, το Συμβούλιο έχει παραδώσει σε ανεξάρτητο ελεγκτή όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις που αφορούν στη διαχείριση των οικονομικών του, με οδηγίες για οικονομικό έλεγχο για τα έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-19.
Το Συμβούλιο έχει ήδη παραλάβει την οικονομική έκθεση για τα έτη 2016-17, ενώ οι υπόλοιπες ετοιμάζονται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή. Όλες οι οικονομικές εκθέσεις, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για επιθεώρηση.

11. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΨ
Το ΣΕΨ προέβη σε διαγωνισμό για την νομική εκπροσώπηση του ΣΕΨ, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Οικονομικών, και έχει αναθέσει την εκπροσώπηση του ΣΕΨ στο γραφείο Ανδρέας Σ. Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού και οργάνωσης του αρχείου το Συμβούλιο έχει προβεί στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, στο οποίο φυλάσσονται όλα τα πρακτικά, η επιστολογραφία και τα έντυπα του Συμβουλίου. Το ηλεκτρονικό αρχείο έχει συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων του ΣΕΨ και δίνει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και μεταφοράς των απαραίτητων πληροφοριών από το εκάστοτε απερχόμενο Συμβούλιο στο επόμενο.

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το ΣΕΨ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) στο να υποβάλει κατάλογο Εγγεγραμμένων Ειδικών Ψυχολόγων μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο για σκοπούς ενημέρωσης αναφορικά με τη διαδικασία, πραγματοποίησε συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους, στην οποία έγινε παρουσίαση της διαδικασίας της αξιολόγησης καθώς και των κυριότερων σημείων της υφιστάμενης νομοθεσίας.

14. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συμβούλιο έχει υποβάλει στις 14 Νοεμβρίου 2018 προς το Υπουργείο, τους κανονισμούς για το ταμείο του ΣΕΨ για να προχωρήσει η ψήφιση τους. Από την ενημέρωση που το Συμβούλιο είχε από το Υπουργείο Υγείας, οι κανονισμοί βρίσκονται στην Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία.