Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων: Ανησυχία για αυθαίρετες και ανυπόσταστες κατηγορίες μέσω ΜΜΕ

Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων: Ανησυχία για αυθαίρετες και ανυπόσταστες κατηγορίες μέσω ΜΜΕ

Με ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ) εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εμφανίσεις, στα οποία προβλήθηκαν αυθαίρετες και ανυπόσταστες κατηγορίες ενάντια στον θεσμό του Συμβουλίου, αλλά και προς εγγεγραμμένους ψυχολόγους, οι οποίοι εξασκούν το επάγγελμα με κάθε νομιμότητα.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), ως το αρμόδιο κρατικό σώμα, χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ψυχολόγους, με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελε να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και τηλεοπτικές εμφανίσεις, στα οποία προβλήθηκαν αυθαίρετες και ανυπόσταστες κατηγορίες ενάντια στον θεσμό του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, αλλά και προς εγγεγραμμένους ψυχολόγους, οι οποίοι εξασκούν το επάγγελμα με κάθε νομιμότητα. Τέτοιου είδους δημοσιεύματα δημιουργούν στο κοινό μια λανθασμένη και συγκεχυμένη αντίληψη για το επάγγελμα του ψυχολόγου, η οποία είναι πιθανόν να επηρεάζει άμεσα τα άτομα, τα οποία λαμβάνουν ψυχολογικές υπηρεσίες, καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της.

Ως νεοσύστατο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, το οποίο διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Νοεμβρίου 2016, αναγνωρίζουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία έχει κενά και χρήζει εκσυγχρονισμού, όπως και κάθε νομοθεσία, η οποία εκφράζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό τομέα. Για αυτό και κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του παρόντος Συμβουλίου, αποτελεί στόχο και ο νομοθετικός εκσυγχρονισμός του κλάδου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την πρόοδο του επιστημονικού κλάδου. Πρώτιστος όμως στόχος του Συμβουλίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από άτομα, τα οποία αποδεδειγμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πληρούν τα κριτήρια ασκήσεως επαγγέλματος. Με βάση τον ισχύοντα νόμο, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται σε κατόχους:

«(i) πτυχίου, για την απόκτηση του οποίου η ψυχολογία αποτέλεσε το κύριο θέμα,[..] και

(ii) μεταπτυχιακού προσόντος σε εγκεκριμένη ειδικότητα εφαρμοσμένης ψυχολογίας που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διαρκείας δύο (2) τουλάχιστον χρόνων [..] και πρακτικής άσκησης χιλίων (1000) ωρών, εκ των οποίων οι πεντακόσιες (500) ώρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών.»

Ωστόσο, το παρόν Συμβούλιο, σεβόμενο το νόμιμο δικαίωμα κάθε αιτητή, για εγγραφή στα μητρώα του κλάδου, προτρέπει τον εκάστοτε αιτητή εάν θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προσφεύγει ενάντια σε αποφάσεις του ΣΕΨ διαμέσου της δικαστικής οδού. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εγγραφής που αφορούν εγγραφή οποιουδήποτε αιτητή στο μητρώο θα πρέπει να κατατίθεται στις δικαστικές αρχές για έλεγχο της νομιμότητας της διοικητικής πράξης και όχι να παρουσιάζονται δημόσια, αυθαίρετα και ατεκμηρίωτα προς παραπλάνηση του κοινού.

Συγκεκριμένα, η προτροπή του κοινού «…να μην αποδέχονται το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμένων Ψυχολόγων ως απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας…», που εμπεριέχεται στα εν λόγω δημοσιεύματα, πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων, αλλά και κάθε εγγεγραμμένου επαγγελματία ψυχολόγου, ο οποίος ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες υπό την νομοθεσία πρόνοιες για εγγραφή στα μητρώα ειδικών ψυχολόγων. Επίσης, αποτελεί υπόσκαψη του Συμβουλίου Εγγραφής και του ρόλου που του έχει ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για εφαρμογή της νομοθεσίας και την άσκηση δημόσιας εξουσίας ελέγχου των προσόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων.

Συνεπώς, προτρέπουμε το κοινό να ζητάει απαραιτήτως την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του κάθε ειδικού ψυχολόγου, η οποία διασφαλίζει ότι πληροί τα κριτήρια της τρέχουσας νομοθεσίας. Το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο του ΣΕΨ, +357 22730270, ή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του ΣΕΨ, https://goo.gl/gzGkAx, ώστε να ελέγχει αν κάποιος διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα, όταν μέσα από τα ΜΜΕ παρουσιάζονται δηλώσεις και δίνονται πληροφορίες, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι αξιόπιστες και έγκυρες και χωρίς να δίνεται η ευκαιρία για αντίλογο, όταν μάλιστα αυτές αφορούν τόσο σοβαρές κατηγορίες. Διαβεβαιώνουμε όμως το κοινό ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων θα εργαστεί υπεύθυνα, με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα στην παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών».