Email: secretary@seps.org.cy
Τηλ: 22730270

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Αγαπητοί αιτητές,

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για εγγραφή στα Μητρώα του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων έχουν παρατηρηθεί κάποια επαναλαμβανόμενα λάθη και παραλείψεις εκ μέρους κάποιων αιτητών.
Για την αποτροπή αχρείαστης καθυστέρησης στην εξέταση της αίτησής σας, βεβαιωθείτε προτού την υποβάλετε ότι έχετε αποφύγει τα ακόλουθα σφάλματα ή παραλείψεις:

1. Η αίτηση δεν είναι υπογεγραμμένη ή δεν φέρει ημερομηνία, όποτε και δεν μπορεί να θεωρηθεί νομότυπο έγγραφο.

2. Τα Πιστοποιητικά Πολίτη λευκού ποινικού μητρώου και Μη Συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων είναι εκπρόθεσμα ή δεν είναι πρωτότυπα. Τα πιστοποιητικά πολίτη λευκού ποινικού μητρώου και Μη Συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων πρέπει (α) να υποβάλλονται στην πρωτότυπη τους μορφή και (β) να φέρουν ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία δεν έχουν παρέλθει οι τρείς μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους, π.χ. εάν η αίτηση παραλήφθηκε από τον Έφορο του Σ.Ε.Ψ. 31.3.2015 τότε το πιστοποιητικό χρειάζεται να φέρει ημερομηνία όχι πριν από την 1.1.2015.

3. Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών δεν είναι επικυρωμένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Για την επικύρωση αντιγράφου δελτίου ταυτότητας ή πιστοποιητικού γεννήσεως γίνονται δεκτά μόνο όσα έγγραφα φέρουν αυθεντική σφραγίδα και υπογραφή (α) απο «πιστοποιών υπάλληλο», είτε απο (β) Επαρχιακή Διοίκηση. Για την επικύρωση Πτυχίου – Αναλυτικής Βαθμολογίας, Μεταπτυχιακού – Αναλυτικής Βαθμολογίας και Βεβαίωση Πρακτικής άσκησης γίνονται δεκτά μόνο όσα έγγραφα φέρουν αυθεντική σφραγίδα και υπογραφή του Πανεπιστημίου που εξέδωσε το πρωτότυπο. Αντίγραφα που φέρουν σφραγίδα κοινοτάρχη, δικηγόρου ή άλλου προσώπου δεν γίνονται δεκτά.

4. Η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών παραλείπεται. Η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι αναπόσπαστο μέρος του ακαδημαϊκού προσόντος και η υποβολή τους είναι υποχρεωτική για τον αναγκαίο έλεγχο.

5. Δικαιολογητικό για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης. Στις πλείστες περιπτώσεις η αναλυτική βαθμολογία δεν προσδιορίζει ξεκάθαρα και αναλυτικά την πρακτική άσκηση που υλοποίησε ένας σπουδαστής στις μεταπτυχιακές του σπουδές. Επομένως, χρειάζεται να εξασφαλίζεται δικαιολογητικό είτε από το πανεπιστήμιο είτε από τον παροχέα της πρακτικής άσκησης στο οποίο να καταγράφονται οι/η δομές/ή πρακτικής άσκησης, οι/ο επόπτες/ης και ο αριθμός εγγραφής του στα Μητρώα Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου, οι/ο πληθυσμοί/ός που έλαβαν/ε υπηρεσίες, ο διαχωρισμός των ωρών σε έμμεσες και άμεσες συμπεριλαμβανομένου των καθηκόντων που εκτελούσε και στις δύο αυτές κατηγορίες.

*Αποδεικτικό ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που ολοκλήρωσε ο Αιτητής έχει ως αναπόσπαστο μέρος των σπουδών του τουλάχιστον 500 ώρες πρακτικής άσκησης.

*Η βεβαίωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης στην οποία απαραιτήτως να φαίνεται ο αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το ακαδημαϊκό ίδρυμα.

6. Το τέλος εξέτασης της αίτησης δεν καταβάλλεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Προσωπικές επιταγές ή μετρητά δεν γίνονται δεκτά.
Το τέλος πληρώνεται μόνο με δύο τρόπους:
(α) Μέσω εμβάσματος ή κατάθεσης μετρητών στο λογαριασμό του ΣΕΨ οποίος είναι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Αρ. Λογαριασμού: 0161-01-011600-00
ΙΒΑΝ: CY79002001610000000101160000
SWIFT/BIC: BCYPCY2N
Να ζητάτε πάντοτε από την Τράπεζα να γράφει στην απόδειξη του εμβάσματος/κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας και μην παραλείψετε να συμπεριλάβετε στην αίτηση αντίγραφο της απόδειξης αυτής.
(β) Μέσω τραπεζικής επιταγής, δηλαδή επιταγής που εκδίδεται και υπογράφεται από Τράπεζα και όχι από προσωπικό βιβλιάριο έκδοσης επιταγών.

7. Το τέλος εξέτασης της αίτησης το οποίο καταβάλλεται στο Συμβούλιο είναι λανθασμένο. Για εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων τα τέλος είναι €100, για το Μητρώο Εγγεγραμμένων (Ειδικών) Ψυχολόγων είναι €150, για εγγραφή και στα δύο Μητρώα ταυτόχρονα είναι €250.

8. Η αίτηση κατατίθεται στην Έφορο του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων. Οι αιτητές θα πρέπει να αποστέλλουν την αίτηση όχι στα γραφεία του ΣΕΨ αλλά στο γραφείο της Εφόρου που βρίσκεται στο Υπουργείο Υγείας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΥΠΟΨΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1448, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

9. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά αποστέλλονται σε λανθασμένη διεύθυνση. Σε περίπτωση που ειδοποιηθείτε από το ΣΕΨ να αποστείλετε συμπληρωματικά έγγραφα τότε να τα στείλετε ή να τα φέρετε απευθείας στα γραφεία του ΣΕΨ στη διεύθυνση:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Γιάννη Κρανιδιώτη 102, Γραφείο 202, 2235 Λατσιά, Λευκωσία
Για δια χειρός παράδοση να προσέρχεστε στα γραφεία Δευτέρα – Πέμπτη 10:00 πμ 13:00 μμ.

10. Οι αιτητές δεν απευθύνονται στο ΣΕΨ για διευκρινήσεις και πληροφορίες με κίνδυνο να τύχουν παραπληροφόρησης. Το ΣΕΨ ανταποκρίνεται άμεσα σε όσους αναζητούν πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τη λειτουργία του και για την εξέταση αιτήσεων, τηλεφωνικώς ή με φαξ στο 22 730270 και μέσω διαδικτύου στο email secretary@seps.org.cy